Veelgestelde vragen.

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma van de gemeente Rotterdam voor initiatiefnemers - bewoners, ondernemers en organisaties - die een oplossing hebben voor maatschappelijke issues in Rotterdam. In totaal is € 3.114.000 beschikbaar om een initiatiefnemer te helpen aan een startbudget. Naast de mogelijkheid van een startbudget biedt de gemeente tot de zomer van 2019 een Start-Up programma aan met workshops en verbindt initiatiefnemers aan experts van de gemeente, de partners uit de stad én aan elkaar. Doel is dat er voor elk initiatief een zo goed mogelijk projectplan ligt dat een beroep kan doen op een startbudget. Na 14 juni 2019 bepaalt de Stadsjury CityLab010 op basis van de projectplannen welke initiatieven in aanmerking komen voor een startbudget. 

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Daarvoor heeft de stad een overheid nodig die meer ruimte geeft. CityLab010 geeft die ruimte. CityLab010 helpt om vernieuwende oplossingen te bedenken die maatschappelijke problemen aanpakken. CityLab010 maakt innovatiekracht in de stad mogelijk.

Vanaf 20 maart tot en met 14 juni 2019 bieden we een Start-Up programma aan voor innovatieve initiatieven voor de stad. In deze fase helpen we de initiatiefnemer zodat ze een goed projectplan kunnen maken: we geven workshops en presentaties en we organiseren gesprekken met experts en netwerkevents. Met het projectplan kan een initiatiefnemer tot en met 14 juni 2019 een startbudget aanvragen bij het gemeentelijke subsidieloket. De Stadsjury CityLab010 kijkt per categorie welke projectplannen het beste zijn en in aanmerking komen voor een startbudget. Aan het einde van dit jaar wordt dit bekend.

CityLab010 kent zes categorieën: Energietransitie, Groei van de Stad, Nieuwe Economie, Gelijke Kansen, Toerisme en Stadscultuur en Samenleven. Elke categorie heeft vier inhoudelijke subcategorieën. Bijvoorbeeld, de categorie Gelijke Kansen kent samengevat de volgende subcategorieën:

  • Rotterdammers uit de bijstand
  • Minder schulden door gebruik van van Big Data
  • Beter Onderwijs
  • Meer sport

CityLab010 is op zoek naar initiatieven die een bijdrage leveren aan deze (sub)categorieën. Dit noemen we maatschappelijke relevantie. Natuurlijk kan jouw initiatief aan meerdere (sub)categorieën een bijdrage leveren. In de beoordeling wordt dat meegenomen. Wij vragen je wel om aan te geven wat in jouw ogen de belangrijkste (sub)categorie is van het initiatief. Dit is belangrijk omdat de Stadsjury per categorie de beste plannen selecteert. Hier kan je de categorieën vinden.

Deel hier in drie stappen een samenvatting van je initiatief. Binnen 5 minuten ben je klaar. Met het delen van jouw initiatief kan je snel duidelijk maken wat je wilt gaan doen. Ook krijg je dan een coach van CityLab010. Voor alle duidelijkheid: dit is niet de aanvraag voor een startbudget! Het aanvragen van een startbudget kan met een uitgewerkt projectplan tot en met 14 juni 2019 bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam. Wij adviseren je om ons Start-Up programma te volgen om een zo sterk mogelijk projectplan te maken voor jouw initiatief.

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt gedeeld blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer. Ook als je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een aanvraag doet voor een startbudget blijft het jouw intellectueel eigendom. 
 

Ja, dat kan kloppen. Het team CityLab010 zorgt dat het initiatief binnen een week op de website is te zien. Gedurende deze periode kun je het initiatief niet aanpassen. Dat kan pas als het initiatief op de website is te zien. Je krijgt hierover een mailtje.

Als je via je account inlogt, kun je je initiatief aanpassen.
 

Ja. Als uit het projectplan blijkt dat het initiatief aan meerdere (sub)categorieën een bijdrage levert, ontvangt het voor elke categorie punten. Deze punten worden bij elkaar opgeteld. Het plan wordt ingedeeld bij de categorie waaraan de grootste bijdrage wordt geleverd. De initiatiefnemer kan zelf in het projectplan aangeven wat de belangrijkste categorie van het initiatief is en aan welke overige categorieën het een bijdrage levert. In de regeling CityLab010 2019 zijn de criteria en voorwaarden hiervoor opgenomen. 

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig netwerkevents en handige workshops. Op die events ontmoet je het team van CityLab010, de partners van CityLab010, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad. Via deze website houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Dan ontvang je alle updates.

De Stadsjury van CityLab010 is een adviescommissie voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. De leden beoordelen de projectplannen waarvoor een startbudget is aangevraagd. In een juryrapport geeft de Stadsjury aan welke plannen in aanmerking komen voor een startbudget, inclusief de hoogte van het bedrag. Dit doet de Stadsjury na een advies van het team van CityLab010. Er wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de plannen (in hoeverre sluit het plan aan op wat CityLab010 zoekt?) en naar de mate van innovatie. Het college verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

Tot 1 april 2019 werven we Stadsjuryleden. Dit gaat via een vacature van de gemeente Rotterdam. In de Stadsjury zitten mensen die wonen en/of werken in Rotterdam, met kennis van zaken en die een hart voor de stad hebben. De Stadsjury is representatief voor Rotterdam en bestaat daarom uit een brede vertegenwoordiging van de stad. De Stadsjury beschikt over voldoende deskundigheid om het bedrijfsmatige en innovatieve gehalte van initiatieven goed te kunnen beoordelen. In de Stadsjury zitten 12 leden, waarvan 1 voorzitter. 

Alle projectplannen die zijn ingediend bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam worden eerst ambtelijk getoetst op uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld: wordt het in Rotterdam uitgevoerd?, heeft het een realistische begroting, planning? enzovoort). De projectplannen die niet uitvoerbaar zijn, krijgen geen startbudget. Alle overige plannen gaan naar de Stadsjury. De projectplannen krijgen van de Stadsjury gemotiveerd een score (punten) voor de mate van innovatie en maatschappelijke relevantie. Maatschappelijke relevantie is de bijdrage aan de de categorieën. Als een initiatief aan meerdere categorieën een bijdrage levert, dan worden de punten bij elkaar opgeteld. In de subsidieregeling CityLab010 2019 zijn de criteria en voorwaarden hiervoor opgenomen. We hebben een checklist gemaakt voor het projectplan.

Hiervoor maken we gebruik van het ‘Innovation framework’ van Keeley, Pikkel, Quinn & Walters. Deze onderzoekers ontwikkelden een model om de mate van innovatie van een initiatief te toetsen. Het model onderscheidt drie clusters waarbinnen op diverse gebieden innovatie mogelijk is: Beleving, Aanbod en Configuratie. Innovatie is voor CityLab010 daarom meer dan alleen de type oplossing voor een maatschappelijke vraagstuk. Het kan ook in de manier van samenwerking zitten of de wijze waarop de gebruikers van het initiatief worden bereikt.  In de regeling CityLab010 2019 zijn de criteria en voorwaarden hiervoor opgenomen. We hebben ook een CityLab010 Impact Scan gemaakt om te kijken op welke punten jouw initiatief is.

Hier kun je de subsidieregeling vinden.

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma waar je aan het einde van de rit met een projectplan ook een startbudget kan aanvragen. In 2019 is hiervoor € 3.114.000 euro beschikbaar. Om mee te kunnen doen, is de eerste stap een korte samenvatting van je initiatief te delen op deze website. Daarna kan je met hulp van het Start-Up programma aan een stevig projectplan werken voor je initiatief. Met dit projectplan kan je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam tot en met 14 juni 2019 een startbudget aanvragen om jouw initiatief uit te gaan voeren.

CityLab010 richt zich op het experiment en daarbij staat innovatie centraal. Dit zijn de voorwaarden om een een startbudget van CityLab010 te krijgen. Natuurlijk werkt CityLab010 samen met alle wijken in de stad om te kijken waar initiatieven het best passen.

De Stadsjury kent eerst de punten toe voor elk projectplan. Dan worden de projectplannen gesorteerd per categorie en binnen de categorie gerangschikt op volgorde van het aantal behaalde punten. Per ronde ontvangt binnen iedere categorie één projectplan een subsidie. Dat is het projectplan met de meeste punten en dus als hoogste in de rangschikking staat. Na de eerste ronde volgt de tweede ronde. Dit wordt herhaald tot het subsidieplafond is bereikt. De initiatiefnemer vermeldt zelf bij de aanvraag voor een startbudget bij welke categorie het plan moet worden ingedeeld. Als bij de beoordeling blijkt dat het projectplan in een andere categorie meer punten scoort dan in de door de aanvrager vermelde categorie, dan wordt de aanvraag ingedeeld in de categorie waar de hoogste score is gehaald. Als een projectplan voor meerdere categorieën punten krijgt, dan worden deze punten bij elkaar opgeteld. De totale score wordt gebruikt bij de plaatsing van het projectplan in een categorie: hoe meer punten, hoe hoger het projectplan staat in de rangschikking. In de Subsidieregeling CityLab010 2019 zijn de criteria en voorwaarden hiervoor opgenomen.

Stel hier jouw vraag.