FLOW.

Startbudget toegekend € 49000,-

Ontwikkeling een serious game gericht op verlichting van problemen van kinderen met autisme spectrum problemen (ASP).

Wie Creating 010 – HR
Jaar 2017
Categorie Cultuur als vernieuwende kracht

Omschrijving

FLOW wil een evidence-based toevoeging bieden aan de tools die ouders, leerkrachten en zorgprofessionals momenteel ter beschikking hebben om kinderen met ASP te begeleiden. De aanpak richt zich in deze fase op Rotterdamse jongeren en (samenwerkingsverbanden van) scholen in Rotterdam

Sociale relevantie

De game zal helpen de overgang te versoepelen van basis naar voortgezet onderwijs voor kinderen met ASP en de schooluitval te beperken, het plezier dat ze ontlenen aan de schoolervaring te vergroten en op die wijze bij te dragen aan een meer inclusief onderwijssysteem in de regio Rotterdam. Flankerend daaraan wordt binnen het project komt een module ontwikkeld die er op gericht is leerkrachten in staat te stellen resultaten van leerlingen te volgen en hen op die juiste wijze te begeleiden.

Innovatie

Het voorstel verbindt de kracht van de bedrijfstak serious gaming in Rotterdam aan het Rotterdamse onderwijs, met het doel het Rotterdamse onderwijs te versterken en maatschappelijke participatie van een kwetsbare groep te versterken. Primair en secundair onderwijs in Rotterdam verdienen bijzondere aandacht om de uitval in de stad relatief hoog is en Rotterdam een relatief jonge bevolking kent.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Paul Rutten
Paul Rutten
Paul Rutten