Dit zoekt CityLab010.
De categorie├źn van CityLab010.

CityLab010 is op zoek naar innovatieve oplossingen om Rotterdam nóg beter, leuker en sterker te maken! Ieder jaar worden hiervoor een aantal inhoudelijke categorieën benoemd.
In 2019 waren dit zes inhoudelijke categorieën met vier subcategorieën. Deze staan hieronder uitgewerkt. Inmiddels zijn alle initiatieven voor dit jaar ingediend en is de beooderlingsfase gestart.

Nieuwe ronde 2020
In 2020 wordt de regeling aangepast. Dat betekent ook aanpassingen in de categorieën. In september kunnen we je hier meer overtellen. Dat is ook het moment waarop we vooruit kijken naar 2020. Je krijgt dan de kans om jouw idee te delen op onze site en in contact te komen met de coaches. We kijken ernaar uit in september van je te horen!

Innovatie gezocht

Rotterdam zet in op een betaalbare klimaatneutrale en duurzame stad. Een gezonde omgeving met schone lucht waar het goed wonen is. Fossiele brandstoffen maken plaats voor schone energiebronnen zoals zon en wind en het vervoer is vaker met een schoon alternatief zoals de elektrische auto, openbaar vervoer of de fiets. Het verminderen van de CO2 is niet alleen goed voor de aanpak van klimaatverandering, maar ook voor de totale kwaliteit van de stad. 

Een flinke daling van de CO2- uitstoot is nodig. Het college wil de stijgende uitstoot van CO2 in de collegeperiode 2019 - 2022 omzetten in een dalende trend. Met als doel om in Rotterdam 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraal te zijn in 2050.

Voorbeelden

Denk aan vervuilende scooters die plaats maken voor elektrische, woningen die goed geïsoleerd zijn en voorbereid op aardgas-vrij. Of een toename van schoner en stillere voertuigen voor transport van goederen en meer schone energie door een uitbreiding van lokale productie van zonne-energie en windenergie.

Subcategorieën

Energietransitie kent de volgende subcategorieën:

 • Schone lucht door aanpakken van de bron
 • Schoon en stiller vervoer van goederen en personen
 • Betaalbaar verduurzamen bestaande woningen en gebouwen
 • Lokale productie van schone energie

Rotterdam is een groeiende stad in inwonersaantallen maar niet in oppervlakte. De komende vier jaar worden best veel woningen in de stad gebouwd; de stad gaat verdichten. Maar Rotterdam moet natuurlijk ook leefbaar,  gezond en toekomstbestendig zijn  Voor al deze ambities is ruimte nodig, schaarse ruimte.

De stad groeit zo snel dat kopen of huren voor veel Rotterdammers te duur is geworden. Tegelijkertijd moet de stad wel schoon en leefbaar blijven, een moeilijke opgave wanneer er 18.000 woningen bij gaan komen. Klimaat ontwikkeling en energie armoede zijn in de nabije toekomst mogelijk grote problemen waar de stad op ingericht moet worden.

Daarom zoeken we bij Citylab010 naar plannen die een uitspraak doen over ruimtegebruik in een groeiende stad. We zien graag plannen die op een slimme manier nadenken over betaalbaar wonen en het delen van ruimtes in gebouwen. Hiernaast zoeken we ook projecten die meedenken over een schone en klimaat bestendige inrichting van de buitenruimte.

Voorbeelden

Bijvoorbeeld een plan of ontwerp voor hitte reducerende bestrating of dakbedekking, een vernieuwende campagne om te voorkomen dat vuilnis naast de inzamelbakken geplaatst wordt. Maar ook ruimtelijke oplossingen voor nieuwe sociale woningen of combineren van kantoren en een sportschool in een pand, waar de kantoor medewerkers overdag gebruik kunnen maken van de sportfaciliteiten, en de sportschool de kantine van de kantoren benut.

Subcategorieën

Groei van de Stad kent de volgende subcategorieën:

 • Beter matching en nieuwe woningen middensegment
 • Klimaatadaptatie van de stad voor o.a. hitte, waterberging
 • Minder vuil op straat in een verdichtende stad
 • Meervoudig en intensiever gebruik van ruimtes door slimme combinaties van programma

Een schoner, innovatiever en slimmere economie. Dat wordt onze toekomst.

Hoewel bedrijven en banen gaan verdwijnen als gevolg van alle veranderingen zullen ook nieuwe vormen van bedrijvigheid, ondernemerschap en werkgelegenheid ontstaan. Bewoners, het onderwijs, ondernemers en overige partners uit Rotterdam voorbereiden op deze ontwikkelingen en daarnaast gericht ondersteunen om de kansen te kunnen verzilveren is hierbij de uitdaging. Technologische verandering en de verduurzamingsopgave zijn een van de drijvende krachten achter de economische transitie. Er liggen kansen voor het MKB-ers dat gebruik maakt van ICT-toepassingen en ook voor ZZP’ers zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk in de nieuwe economie. Het aandeel bedrijvigheid in R&D en hoogwaardige kenniswerk in Rotterdam willen wij laten groeien om de vernieuwingsslag te versnellen.

Voorbeelden

Initiatieven die de kansen van de Nieuwe Economie weten te verbinden aan de sociale en economische opgaves van de stad. Door slim en sensible gebruik van data, transformatie van het MKB en het versterken van de positie van de ZZP’ers. Maar ook om samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven Rotterdammers klaar te stomen voor de banen van morgen en in te zetten op circulaire economie.

Subcategorieën

Nieuw Economie kent de volgende subcategorieën:

 • Smart of sensibele toepassingen van digitale mogelijkheden
 • MKB en ZZP in de nieuwe economie
 • Via onderwijs naar banen voor de nieuwe Economie
 • Halvering afvalberg door circulair

Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport. 

Voorbeelden

Denk aan ideeën die bijdragen aan langdurige werkgelegenheid voor Rotterdammers in de bijstand. Hierbij is duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van het menselijk kapitaal van bijvoorbeeld 45-plussers, jongeren of statushouders door om-, her- en bijscholing een belangrijk onderdeel. Ook wordt heel veel data geproduceerd op het internet en wordt veel informatie achter gelaten op het internet. Bedrijven als Google, facebook, twitter en Albert Heijn  maken daar slim gebruik van. Ze weten waar klanten zich bevinden en bieden gericht informatie aan. Wat zouden we met deze data voor mensen met risico's op betalingsachterstanden kunnen doen? Zouden we met deze data schulden kunnen voorkómen? We zijn benieuwd naar jouw initiatief. En ideeën die bijdragen aan kansen voor kinderen in het onderwijs, waardoor meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau bereiken. En wij willen dat meer Rotterdammers plezierig kunnen sporten of bewegen, daarom zoeken wij naar innovatie om meer Rotterdammers op hun eigen niveau een leven lang tevreden te laten bewegen of sporten.

Subcategorieën

Gelijke Kansen kent de volgende subcategorieën:

 • Uit de bijstand
 • Minder schulden door het gebruik van Big Data
 • Beter onderwijs
 • Meer sport

Er komen steeds meer mensen wonen, werken, sporten en recreëren in Rotterdam. Hoe zetten we dit om in kansen zodat we de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor bewoners en bezoekers en we kunnen bijdragen aan de Rotterdamse quality of life
 

We zijn binnen het thema Toerisme en Stadscultuur specifiek op zoek naar:

 • Plannen die bijdragen aan een Rotterdam waarin iedereen kan meedoen aan sport en cultuur, dus ook mensen met een beperking;
 • Plannen die cultuur en creativiteit inzetten als motor voor innovatie in andere sectoren, zoals de zorg of het onderwijs;
 • Plannen die toeristen de mogelijkheid bieden om Rotterdam op een duurzame manier te bezoeken;
 • Plannen die laten zien dat Rotterdam de sportstad van Nederland is en die hierbij de stad benutten als podium en decor.

Voorbeelden

 • Ontwerpkracht wordt ingezet om mensen met een visuele beperking een museum voor beeldende kunst te laten ervaren. 
 • Dans wordt ingezet om mensen met een bewegingsbeperking een betere kwaliteit van leven te geven.
 • Duurzame mogelijkheden voor toeristen om te verblijven of te reizen in Rotterdam dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de stad.
 • In de stad zijn bijzondere objecten te vinden die niet alleen mooi zijn, maar ook functioneel te gebruiken om te sporten en te bewegen.

Subcategorieën

Toerisme en Stadscultuur kent de volgende categorieën:

 • Toegankelijkheid sport en cultuur voor mensen met een beperking
 • Cultuur en de ontwerpsector als innovatiemotor in andere domeinen
 • Duurzaam toerisme
 • Rotterdam sportstad

Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in de stad. De helft van de volwassen Rotterdammers is te zwaar en bijna de helft van de Rotterdamse kinderen spelen te weinig buiten. Eenzaamheid is nog steeds een probleem: meer dan de helft van de Rotterdamse ouderen geeft aan zich weleens eenzaam te voelen. E-health of andere technologische middelen die hierbij kunnen helpen worden nog te weinig ingezet.

We zetten daarom onder andere in op het vergroten van de sociale weerbaarheid en veerkracht van onze stad en zijn inwoners.

Radicalisering, ondermijning, maatschappelijke spanningen, cybercriminaliteit en polarisatie vormen een potentiële bedreiging voor de samenleving. Wanneer mensen steeds meer op afstand van elkaar of tegenover elkaar komen te staan, kan dit onbegrip vergroten. Er blijft dan weinig ruimte over voor datgene wat ons bindt, namelijk dat we als Rotterdammers allemaal graag veilig met elkaar samenleven.


Voorbeelden
Denk aan het op innovatieve wijze inzetten van bestaande technologieën voor het activeren van Rotterdammers of nieuwe manieren van de inrichting van de buitenruimte waardoor die meer uitnodigt tot ontmoeten, sporten, spelen of bewegen voor jong tot oud.

Digitalisering en nieuwe technologieën bieden grote maatschappelijke en economische kansen. Tegelijkertijd zorgen deze ontwikkelingen ook voor dreigingen en kwetsbaarheden. Dit geldt ook voor de stad Rotterdam en haar inwoners, ondernemers en bedrijven. Nieuwe technieken, diensten en aanbieders maken dat de maatschappelijke afhankelijkheid van internet en ICT-middelen steeds groter wordt, en dat de fysieke en digitale wereld steeds meer met elkaar verweven raken. Die verwevenheid kan ook voor problemen zorgen in het OOV-domein. Daarom gaan we vanuit Directie Veiligheid aan de slag met cyberresilience; oftewel de digitale weerbaarheid van de stad en haar inwoners en ondernemers.

We zien een toename in het aantal slachtoffers van cybercrime. Nieuwe technologieën maken nieuwe vormen van criminaliteit mogelijk: gedigitaliseerde criminaliteit (‘oude’ vormen van criminaliteit in een nieuw digitaal jasje, bijvoorbeeld oplichting via Marktplaats) en cybercriminaliteit (waarbij ICT een instrument én doelwit is, bijvoorbeeld ransomware). Het ontbreekt ‘doorsnee’ internetgebruikers en (kleinere) organisaties en bedrijven vaak aan voldoende kennis en kunde om zich goed te beschermen tegen digitale risico’s, waaronder verschillende vormen van cybercriminaliteit.

Dat geldt ook voor ondermijning. Ondermijnende criminaliteit werkt een illegale economie in de hand en heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Deze vorm van criminaliteit is niet altijd direct zichtbaar, maar heeft wel een ontwrichtende werking op onze stad.

 

Subcategorieën
Samenleven kent de volgende subcategorieën:

 • Inzet E-health
 • Voorkomen radicalisering, polarisatie, ondermijning en cybercriminaliteit
 • Openbare ruimte als plek voor spelen, ontmoeten en leren
 • Minder eenzaamheid